Jessie Skinner 1886
Thomas Skinner 1855
Sarah Hamilton 1856