Ruben Akehurst 1844
James Akehurst 1802
Hannah Cramp 1801