Ann Akehurst 1832
James Akehurst 1802
Hannah Cramp 1801