Hannah Akehurst 1831
James Akehurst 1802
Hannah Cramp 1801