Elizabeth Ann Akehurst 1827
Hannah Akehurst 1831
Ann Akehurst 1832
Sarah Akehurst 1834
Jonathan Akehurst 1837
Alfred Akehurst 1841
Albert Akehurst 1863
Sarah Ann Akehurst 1864
Albert Hilton Akehurst 1887
Rosina Akehurst 1866
Walter George Hilton 1867
Elizabeth Akehurst 1869
Stephen Akehurst 1871
James Akehurst 1874
Kate Akehurst 1876
William Akehurst 18781878
Stephen Akehurst 1841
Rosina Blackford 1845
Ruben Akehurst 1844
Hannah Cramp 1801
James Akehurst 1802