George Ashby 17941872
Elizabeth Earle 17951878
John Ashby 17611839
Elizabeth Ballard 17661837
Sarah Munyor 17341818
Richard Ashby 17351814
Richard Munyor 1758
Sarah 1751