George Boyd Sharp 1856
Thomas Sharp 1858
James Sharp 1859
Lilias Sharp 18591863
Margaret Boyd Sharp 1861
Margaret Boyd Sharp 1862
James Sharp 1891
Elizabeth Hamilton 1898
Jane Allison Sharp 1894
Alexander Buchan McIntosh 1892
Jeanie Sharp 1895
John Boyd Sharp 1896
Private
George Sharp 1899
William Salmond Sharp 1903
Private
John Sharp 18651924
Jane Salmond 1867
Jane Boyd 1827
James Sharp 18271865